Norsk Norsk tekst
English English text


Offisiell sortsliste

Listen viser de sorter av jord- og hagebruksvekster som er godkjent av Mattilsynet for sertifisert produksjon i Norge. Artene er ordnet alfabetisk etter botanisk navn. Innledningsvis finnes en oversikt som viser artene ordnet alfabetisk etter norsk navn med tilhørende botanisk navn. Se sortslista på Mattilsynets nettsider

Offisiell informasjon om planteforedlerrett og nasjonal sortsliste finner du  her.  Denne listen gir opplysninger om søknader om rettsbeskyttelse av plantesorter og opptak på den offisielle sortslisten, sortenes navning, eiere, norske representanter og endringer i disse forhold. Denne listen inneholder også en oversikt over alle sorter som er beskyttet av planteforedlerrett i Norge. Listen gis vanligvis ut fem ganger i året; 30/01, 30/03, 30/05, 30/08 og 30/11.

Innsigelser mot søknadene eller navneforslagene må sendes til Plantesortsnemnda v/Mattilsynet, felles postmottak, postboks 383, 2381 Brumunddal innen 7. mars 2021.

En sort kan tildeles planteforedlerrett (rettsbeskyttelse) når den kan skilles fra andre kjente sorter, er ensartet og beholder sine karakterer ved formering. Dette undersøkes i såkalte DUS-tester, (Distinctness, Uniformity, Stability).  Se retningslinjer for DUS-tester. I tillegg må sorten være ny og ha et akseptabelt navn.

EUs register over registrerte plantesorter tilbyr et søkeverktøy for alle jord- og hagebruksvekster som kan markedsføres i hele EU, se denne.

En sort som skal godkjennes for sertifisert produksjon, behøver ikke være ny, men må ellers oppfylle de samme kravene som ved rettsbeskyttelse. For de viktigste vekstene som korn og oljevekster, potet og visse fórvekster, stilles det dessuten krav til dyrkings- og bruksegenskapene. Disse undesøkes i offisielle verdiprøvinger, såkalte VCU (Value for Cultivation and Use) -tester. Se retningslinjer for VCU-tester.


Arkiv over gamle sortslister:
Arkiv over Offisiell informasjon om planteforedlerrett og nasjonal sortsliste: