Norsk Norsk tekst
English English text


Hjem

Plantesortsnemnda ble opprettet i 1993 etter at lov og forskrift om planteforedlerrett trådte i kraft 15. september samme år. Loven bygger på den internasjonale konvensjonen om rettsbeskyttelse av nye plantesorter av 1978.

Konvensjonen er senere revidert i 1991. Land og mellomstatlige organisasjoner, eks. EU, kan bli medlemmer av den internasjonale unionen for rettsbeskyttelse av nye plantesorter, UPOV (Union pour la Protection des Obtentions Végétales), dersom de har lovverk som tilfredsstiller konvensjonens krav. Unionen har sitt sekretariat i Geneve i Sveits.

Plantesortsnemnda består av 7 medlemmer med personlige varamedlemmer som oppnevnes av Landbruks- og matdepartementet. Nemnda har sitt sekretariat hos Mattilsynet, Region Stor-Oslo, i Ski.

Postadresse:
Plantesortsnemnda
c/o Mattilsynet
Felles postmottak
Postboks 383
N-2381 Brumunddal

Telefon: 22 40 00 00
Epost: plantesortsnemnda@mattilsynet.no

Besøksadresse:

Glynitveien 30, 1400 Ski

Kontaktpersoner: